به ورودیهای ذهنت اهمیت بده!

هر موسیقی را وارد ذهنت نکن و فقط آهنگهای با بار و انرژی مثبت رو گوش کن.